AVÍS LEGAL

 
 
     

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Mitjançant el present avís, Medical Aesthetics Spain SLP, amb CIF B65382400, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, ​​Tom 42160, Foli 142, Full B 402577, Inscripció 1, informa als usuaris del lloc web "www.medicalaesthetics.cat", en compliment de l'article 5 de la Llei 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades, sobre la seva política de protecció de dades personals.

Medical Aesthetics Spain S.L.P. no es fa responsable del contingut d'altres llocs web vinculades o accessibles des d'aquest lloc web a travers d'enllaços d'hipertext. La inclusió de vincles amb altres llocs web no implica l'aprovació dels seus continguts per part de Medical Aesthetics Spain SLP ni l'existència de cap tipus d'associació entre Medical Aesthetics Spain SLP i els seus titulars.

La còpia, reproducció, transmissió, distribució o publicació dels continguts d'aquest lloc web estan prohibits sense el previ consentiment exprés de Medical Aesthetics Spain SLP Es permet la reproducció i emmagatzematge temporal dels continguts del lloc web en tant això sigui estrictament necessari per a l'ús i visualització del lloc web des d'un ordinador personal.
L'usuari pot accedir a la informació del lloc web sense necessitat de proporcionar cap dada de caràcter personal. No obstant, en el cas que l'usuari realitzés alguna consulta per correu electrònic, per a això haurà d'omplir un formulari, la informació de caràcter personal facilitada per vostè en aquest, serà incorporada i tractada en un fitxer el destinatari i responsable és Medical Aesthetics Spain SLP, amb domicili a Peguera 11, 08275 Barcelona, ​​i la finalitat és facilitar-li la informació per vostè sol·licitada, així com beneficiar-se dels avantatges associats a l'emplenament del mateix. Així mateix, fent clic a "Enviar" les seves dades personals seran incloses en un fitxer el destinatari és Medical Aesthetics Spain SLP, qui actua com a responsable del fitxer, amb el mateix domicili assenyalat anteriorment, amb la finalitat de fer-li arribar informació adaptada al seu perfil particular , ja sigui per correu o través de canals electrònics.

S'informa que també podria obtenir informació, de forma anònima, referent a les pantalles visitades pels usuaris, el temps de permanència en el lloc web, així com a les descàrregues efectuades, només als efectes estadístics, que permetin elaborar millores en els serveis prestats i dur a terme tasques bàsiques d'administració. No obstant això, no es recull cap altre tipus de dada sobre la navegació, ni s'instal·len 'cookies' en l'equip dels usuaris.
L'interessat podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant escrit dirigit a Medical Aesthetics Spain SLP, c / Peguera 11, 08275 Barcelona, ​​o bé per correu electrònic a la següent adreça: info@medicalaesthetics.cat, al que s'acrediti la seva identitat. La sol·licitud haurà de contenir nom, cognoms de l'interessat, còpia del DNI i, en els casos que s'admeti, de la persona que el representi, així com document acreditatiu de la representació, petició en què es concreta la sol·licitud, domicili a efectes de notificacions , data i signatura del sol·licitant i documents acreditatius de la petició que formula. Si la sol·licitud no reuneix els requisits especificats es requerirà la seva esmena. Respecte al dret d'accés, únicament es denegarà quan la sol·licitud sigui formulada per persona diferent de l'afectat. No s'exigirà cap contraprestació per l'exercici dels drets.

  

 

Medical Aesthetics Spain S.L.P. ha adoptat les mesures d'índole tècnica i organitzativa necessàries que garanteixin la seguretat de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l'acció humana o del medi físic o natural. S'adopten mesures d'índole tècnic i organitzatives que persegueixen assolir els objectius bàsics en matèria de seguretat, com ara la confidencialitat, entesa com la limitació d'accés a la informació per persones no autoritzades; la integritat, entesa com el manteniment d'informació fiable i amb qualitat, i la disponibilitat, entesa com la garantia d'accés al sistema d'informació per sol·licitud d'un usuari autoritzat.

Medical Aesthetics Spain S.L.P. es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en la seva web o en la configuració i presentació d'aquesta.
Medical Aesthetics Spain S.L.P. no es responsabilitza de qualsevol dany o perjudici derivat de circumstàncies de força major, com per exemple: error en les línies de comunicacions, defectes en el maquinari i programari dels usuaris, fallades en la xarxa d'internet. No es garanteix que la pàgina web vagi a funcionar constant, fiable i correcta, sense retards i interrupcions.
Medical Aesthetics Spain S.L.P. es reserva el dret a modificar la present política de privacitat amb l'objectiu d'adaptar a les possibles novetats legislatives, així com a les que es puguin derivar dels codis tipus existents en la matèria o per motius estratègics o corporatius. Tot això, sense perjudici de reclamar el consentiment necessari dels afectats per realitzar els tractaments requerits, quan aquest consentiment no es consideri atorgat en funció dels termes de la present política de privacitat.

Navegació amb cookies. Aquesta web pot utilitzar cookies, petits fitxers de dades que es generen en l'ordinador de l'usuari i que ens permeten conèixer la seva freqüència de visites, els continguts més seleccionats i els elements de seguretat que poden intervenir en el control d'accés a àrees restringides, així com la visualització de publicitat en funció de criteris predefinits per Medical Aesthetics Spain SLP i que s'activen per cookies servides per tal entitat o per tercers que presten aquests serveis per compte de Medical Aesthetics Spain SLP

Les cookies s'associen únicament amb el navegador d'un ordinador determinat i no proporcionen per si mateixes cap dada personal de l'usuari. L'Usuari pot configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per impedir la instal·lació de cookies al seu disc dur. Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació

L'usuari accepta que la legislació aplicable i els jutjats i tribunals competents per conèixer de les divergències derivades de la interpretació o aplicació d'aquest clausulat són els espanyols, i se sotmet, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.